باکس آفیس

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $120.5M
 • فروش کل $120.5M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $40.6M
 • فروش کل $186.2M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $12.3M
 • فروش کل $12.3M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته $10.2M
 • فروش کل $322.7M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $9.2M
 • فروش کل $128.5M
 • هفته اکران 9
 • فروش اخرهفته $3.4M
 • فروش کل $566.3M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $2.1M
 • فروش کل $8.8M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $1.8M
 • فروش کل $8.7M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $770K
 • فروش کل $3.0M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $765K
 • فروش کل $4.2M