باکس آفیس

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $14.1M
 • فروش کل $14.1M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $12.7M
 • فروش کل $12.7M
 • هفته اکران 8
 • فروش اخرهفته $11.3M
 • فروش کل $637.0M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $8.0M
 • فروش کل $8.0M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته $7.9M
 • فروش کل $151.2M
 • هفته اکران 6
 • فروش اخرهفته $4.2M
 • فروش کل $53.1M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته $3.8M
 • فروش کل $87.6M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $3.7M
 • فروش کل $23.0M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $3.6M
 • فروش کل $5.3M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $2.7M
 • فروش کل $14.3M